INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

Artikelen

6. Televisie-interview van de Voorzitter van DNA: Mw. Drs. J. Geerlings-Simons (STVS, 12 April 2012)

Surinaamse economische voorspoed alleen dankzij de President. Zonder hem geen vooruitgang.

Haar betoog luidt als volgt. Omdat de lopende strafvervolging van de president zijn einde nadert en er zeer weinig vertrouwen is in de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht met als gevolg een veroordeling van de President, is het wenselijk dat op grond van de noodzaak economische ontwikkeling voor Suriname te realiseren, en in aanmerking nemende dat de hoofdverdachte daartoe de meest aangewezen persoon is, hebben wij gemeend dat we nu met spoed hem amnestie moeten verlenen. Dat moet omdat hij de persoon is die de economische ontwikkeling van Suriname kan realiseren.

Welnu, wij weten beter. In de jaren tachtig en negentig heeft de hoofdverdachte het land voornamelijk vernietigd én dan toch beweren dat hij nu noodzakelijk is voor de wenselijk geachte economische ontwikkeling? Allemaal retoriek om de eigen kiezers drogredenen te verschaffen, hen te verblinden met valse verklaringen opdat ze geloof blijven behouden in hun keuze voor de hoofdverdachte. Het historisch besef wordt nimmer in beeld gebracht. Dit maakt de verblinding compleet.

Het Ne Bis In Idem-beginsel

Dat Suriname nu voor amnestie kiest én daarna voor een waarheidscommissie is de politieke keuze van de geslonken, afgezwakte coalitie. Maar, stelt de voorzitter, indien de waarheidscommissie, in samenwerking met de OAS, vaststelt dat personen mensenrechtenschendingen hebben gepleegd, dan zal gelden dat ze alsnog strafrechtelijk worden vervolgd.

Dit is een van de meest perfide leugens die de comparanten van de hoofdverdachte hebben verkondigd. Waarom?

De president is reeds in een strafvervolgingsproces betrokken. De amnestieverlening leidt echter tot een onherroepelijke beëindiging van de strafvervolging en dus het strafproces. Indien men naderhand op basis van de bevindingen van de vermeende waarheidscommissie vaststelt dat de President zich schuldig heeft gemaakt aan het schenden van mensenrechten, dan moet volgens de voorzitter alsnog vervolging plaatsvinden. Kan dit? Nee, No, Naõ, Nah, Non! Het kan wel, maar het mag niet. Waarom niet? Onze voorzitter is wijs en spreekt de waarheid, toch? Neen. De President kan na de amnestiewet niet tweemaal worden vervolgd omdat volgens het Internationale Verdrag van Burgerrechten en Politieke Rechten (Artikel 14, 7° van het BUPO-verdrag) het verboden is een persoon voor hetzelfde feit tweemaal te vervolgen. Dus de totstandkoming van de amnestiewet leidde o.a. tot strijdig handelen met het BUPO-verdrag en hetzelfde BUPO-verdrag leidt ertoe dat de President niet kan worden vervolgd!

Is het recht krom? Neen. Het zojuist uiteengezette principe, het zogenaamde ne bis in idem-beginsel is een fundamenteel geldend rechtsbeginsel waaraan plegers van strafbare feiten rechten kunnen ontlenen. Dus de mensenrechten van de 15 slachtoffers van de 8 decembermoorden worden niet gehonoreerd maar de hoofverdachte kan wel een beroep doen op het voor hem geldend mensenrecht, namelijk het verbod tot een dubbele vervolging. Zo is dat! Wrang? Ja, dat is het rechtssysteem; een rechtvaardig systeem. Maar alleen omdat de verkrachting van de fundamentele rechten van de slachtoffers en van de nabestaanden van de 8 decembermoorden heeft plaatsgevonden door middel van de uit de hoed getoverde amnestiewet, kan het zojuist beschreven rechtsgevolg intreden.

Kortom, het volksbelang zit bij de huidige voorzitter van DNA - zij is nota bene de grondwettelijke vertegenwoordiger van het volk - niet in goede handen. De voorzitter van DNA is een voorzetbaasje, niet meer niet minder. Niet alleen is het belang van het volk niet in goede handen bij haar, de voorzitter van DNA (Mw. J. Geerlings-Simons) is moedwillig het belang van het volk aan het schaden en geeft tegelijkertijd blijk van een ongezonde rechtsopvatting. Nu jullie weten dat De Nationale Assemblee, zowel zelfstandig alsook in samenwerking met de regering, wetten moet maken, dan begrijpen jullie dat er een onmiddellijke noodzaak is ontstaan haar van haar taken te ontheffen. Het volk kan ook handelen op basis van gewijzigde inzichten, ja toch?

Gebrekkige bekrachtiging c.q. afkondiging van de amnestiewet: Staatsraad een farce?

Een belangrijk onderdeel van het wetgevingsproces is de regel dat de President de plicht heeft de Staatsraad te horen alvorens een wet rechtsgeldig tot stand kan komen.

Een voorbeeld dat dit feitelijk tot het Surinaamse wetgevingsproces hoort, blijkt uit de aanhef die elke wet voorafgaat:

WET van 28 juni 2005, houdende regels betreffende pensioenfondsen en voorzieningsfondsen. (Wet Pensioenfondsen en Voorzieningsfondsen). De president van de Republiek Suriname, in overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is regels betreffende pensioenregelingen en Voorzieningsfondsregelingen vast te stellen;Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet:"

Op woensdag 4 april 2012, laat in de avond, heeft De Nationale Assemblee het amnestiewetsvoorstel goedgekeurd. Binnen 15 uren daaarna blijkt de Vicepresident het goedgekeurde wetsvoorstel tot wet te hebben bekrachtigd en afgekondigd. Het komt mij voor dat het wezenlijke hoorplicht van de Staatsraad niet is nageleefd. Het wetgevingsproces kenmerkt zich ook op dit niveau van de nodige onzorgvuldigheid. Met andere woorden het zorgvuldigheidsbeginsel, een belangrijke algemene beginsel van behoorlijk bestuur, is niet in acht genomen.

Dus zowel De Nationale Assemblee, in het bijzonder de afgezwakte coalitie (NDP, PL en A-combinatie, minus NS en BEP), alsook de President (impliciet de regering) hebben bij de realisatie van de amnestiewet schendingen gepleegd van de Fundamentele Rechten van de Mens, een verkrachting van de Surinaamse Grondwet als ook het niet hebben nageleefd van algemene rechtsbeginselen die behoort tot de geschreven en ongeschreven rechtsregels. De parlementaire democratie is een parlementaire dictatuur geworden.

II. Andere bijzondere feiten.

In de media zijn mij de volgende zaken opgevallen. Er is een commissie door de president geïnstalleerd om een voorstel te doen voor een herziening van de bestaande grondwet. Veronderstellende dat deze commissie bestaat uit rechtsgeleerden, dan mocht je verwachten dat één of meer leden van deze commissie in het openbaar zijn mening zou verkondigen. Dit is niet gebeurd.

Uit de universitaire wereld van rechtsgeleerden is nimmer een publicatie betreffende de amnestie naar voren gekomen.

Een voormalige bestuurskundige, oud-docent aan de universiteit, die vaak in de media uitspraken pleegt, heeft in dit verband gezwegen.

Er zijn enkele zeer kritische en scherpe betogen gepubliceerd op de website van Starnieuws. Ik noem hierbij de ingezonden stukken van de heer Theo Parra. Ik beveel het jullie aan het te lezen. Voor de volledigheid vermeld ik dat Starnieuws ook ruimte heeft geboden aan de voorstanders van de amnestiewet, met wederom zeer kromme redeneringen, daartoe reken ik ook een betoog van een lid van de zogenaamde wetenschappelijke raad van de NDP.

Het wetenschappelijk niveau was feitelijk terug te brengen tot het niveau van een middelbare scholier. Dit nu is geen onbeschoftheid, het is de zaak duiden, zodat jullie het beter begrijpen. Deze opmerking weg laten leidt ertoe dat het inzicht in de motiveringen van de pleitbezorgers van de amnestiewet, onvolledig zou zijn. Perfectie is niet haalbaar, maar we moeten het zoveel mogelijk goed begrijpen.

De pleitbezorgers van de amnestiewet hebben in de media eveneens blijk gegeven van een zeer beperkt ontwikkeld rechtsbewustzijn. Deze individuen zijn van geen waarde voor het in stand houden van een democratische rechtstaat. Zo je accepteert dat ingeval je een examen hebt afgelegd en een vijf als resultaat hebt geboekt en dus leidt tot de conclusie dat je niet bent geslaagd voor het examen, zo ook geldt dat voor deze vermeende deskundigen dat ze niet kwalificeren als deskundige/rechtsgeleerde. Je bent geslaagd of je bent niet geslaagd. Dat is het wezenlijke onderscheid in dit verband.

Meta-communicatie: Wat is de realiteit?

De pleitbezorgers zijn kundig in het spel van de retoriek - leer ze kennen als half beschaafden - en de leider komt daarna met ressentimenten om een gemeenschappelijke vijand aan te wijzen als veroorzaker van het economische leed (bedenk dat verzwijging van staatsgelden het economische leed zal veroorzaken). Ook de demonstranten tegen de amnestiewet werden door de president op een dehumaniserende wijze bejegend (o.a. met de kwalificatie "choennie's). Ze zijn in staat dankzij hun macht over de staatsmedia en media in handen van gecorrumpeerde politieke partijen het volk een illusoire werkelijkheid voor te schotelen. Ze kenmerken zich door het aan de dag leggen van een zeer beperkt rechtsbewustzijn, ze zijn niet consciëntieus. Ze zijn in staat hun aanhang deel uitmakende van het volk op het verkeerde been te zetten, gebruikmakend van overtuigend gedrag en doortrapte leugens. Het volk dat aan een demagoog en charlatan macht heeft gegeven, die misbruik maakt van de massamedia om het geloof in zijn leiderschap te cultiveren, de antipolitieke politicus, de "enige persoon is die het land kan redden", tegelijkertijd veroorzaakt dat de constitutionele democratische instituties (Rekenkamer, Staatsraad, het parlement, het Openbaar Ministerie) niet dan wel minder effectief werken, en ook maakt dat men het gezag van de autoriteiten zal verliezen omdat niemand ze meer gelooft.

De behoefte aan een democratische rechtstaat wordt vernietigd en de realiteit van een autoritaire leider die ook in economische zin inferieur is (gebruik van juiste argumenten voor beslissingen zijn niet nodig) wordt ten uitvoer gebracht. Hij geeft het volk brood (subsidies en belastingkorting na oneigenlijke belasting verhogende maatregelen) en spelen; organiseert muziekavonden op het gouvernementsplein dat naar alle waarschijnlijkheid met verzwegen staatsinkomsten is gefinancierd, terwijl het volk slachtoffer is van politiek economisch wanbeleid van voorgaande regeringen én van zijn eigen beleid. Het volk is blind en voortdurende verblinding wordt in stand gehouden. De media en deskundigen zwijgen, sommige vervullen voornamelijk de functie van buikspreker van het volk en laten na een kritische spiegel voor het volk te zijn. Ook deze groep kan tot de half beschaafden worden gerekend: dragers van een kromme, beperkte rechtsbewustzijn.

Er is sprake van een grove schending van de fundamentele rechten van de mens, de Grondwet is niet alleen niet nageleefd, het is verkracht. Dat betekent dat de burger in een situatie terecht is gekomen van rechtsonzekerheid. De burger kan niet meer vertrouwen op de regering BA noch op De Nationale Assemblee. Individuen c.q. machthebbers die fundamentele democratische principes hebben verkracht, plegen dictatoriale gedragingen.

Ik spreek de verwachting uit dat een deel (liever het geheel) van het volk, de rechtvaardige burger, consciëntieus de uitoefening van de fundamentele rechten van de mens zal nastreven. Het vergt wel actieve participatie, met als leidraad verantwoordelijke burgerlijke ongehoorzaamheid ingeval de aloude natuurrechten in het geding zijn gekomen. Tsja, je zou kunnen zeggen dat het minder de persoonlijkheidsstructuur moet hebben van de hedendaagse massamens en ervoor kiest zijn te terug te winnen ethisch onderscheid als richtsnoer te nemen. Jullie moeten constructieve provocatie plegen omdat het volksbelang (niet het belang van de machthebber of een select groepje), namelijk een rechtvaardige verdeling van de natuurlijke rijkdommen en het in stand houden van een effectieve democratisch bestuur, het ideaal moet zijn.

Dankzij het cultureel navelstaren, het misbruik maken van de politieke bevoegdheden door de vermeende coalitie (het gaat om persoonlijke belangen, het eigen gewin) is een grote mate van onzekerheid bij de bevolking ontstaan en wordt het algemeen maatschappelijk belang niet gediend.

Het volk moet eens het durf op brengen op te staan voor haar rechten. Haar toekomst wordt nu gemaakt, door de handelingen in het heden. Wil je je toekomst kennen, kijk naar het heden, het heden definieert de toekomst. Valse, frauduleuze begrotingen en straffeloosheid leiden tot de ondergang. Kijk naar de Grieken, de Italianen, de Spanjaarden, de Nederlanders en Amerikanen. Allemaal uiteindelijk slachtoffers van de geldzucht van economische en politieke machthebbers. Jullie vrijheid is verworden tot de vrijheid om inkomensongelijkheid te accepteren. Acceptatie van een armoedig bestaan. Zie in dat jullie het zelf toelaten. De misleiders veroorzaken een armoedig bestaan en jullie accepteren het. Wees niet schuldig aan je eigen armoedig bestaan. Sta het niet toe. Bevrijd je zelf.

Dare to think boldly

Bedenk wat je allemaal kan bereiken, denk eens onbevreesd na, stel je eens voor wat je allemaal kan bereiken, je moet wel eerst denken en je angsten bedwingen, het goede en betere zal daaruit voort komen. De toekomst is maakbaar, je moet alleen weten hoe. Met valse en frauduleuze begrotingen wordt toch ook een toekomst gemaakt, ja, een desastreuze toekomst. Laat dit niet toe. Sta op, dit land spreekt Surinaams. Oefen je rechten uit en neem je verantwoordelijkheid. Het is van jullie, niet van de angstige lieden die lijden aan psychopathologische afwijkingen, die wezenlijk hun eigen armoedig bestaan compenseren door middel van ongebreidelde geldzucht - hun doel is de rijkste man op het kerkhof te zijn - en met ressentimenten hun wrok met jullie te willen delen.

De President en de aanhangers van de amnestiewet gebruiken stellingen om Nederland - de Choennie’s en internationale organisaties - de schuld te geven van het huidige onrecht en onderdrukking. Woorden als vrijheid, gerechtigheid en waardigheid ontlenen hun betekenis aan de strijd vol ressentimenten tegen Nederland: een gegeven dat de President en de coalitie maar al te vaak hebben misbruikt om de aandacht af te leiden van het onrecht dat ze hun eigen mensen aandoen. De machthebbers zijn niet met het algemeen maatschappelijk belang bezig. Jullie weten donders goed welk belang ze nastreven.

Tijdens de jaarlijkse VN-vergadering van september 2011 zei President Obama herhaaldelijk dat hij het volgende zag en heeft omarmt, namelijk ”more individuals are claiming their universal right to live in freedom and dignity". Hiermee benadrukt hij dat dit nu de uiteindelijke doelstelling van de burger is.

Het is tijd voor het opeisen van jullie wil, jullie werkelijke wil te leven in volle vrijheid en waardigheid dat grondwettelijk is verankerd, en dat moet leiden tot het in stand houden van een rechtvaardige samenleving. Stop de verblinding, jullie hebben op grond van de Grondwet de absolute macht. Een façade van een Assemblee en een regering dat zich schuldig maakt aan bedrog. Vertegenwoordigers van het volk, maar ze zijn het niet waard gebleken.

Het is tijd voor een nieuwe definiëring van een verbeterde democratische bestuur. Tijd voor nieuw en ander politiek. Change you must define. Yes, you can. Not only because you want to, no, because it is your will.

Opo kondre mang, oeng opo, Sranang e wakti, naf yu, broko yu pina, teki yu goedoe. Naf yu! Aanhakend op de gedachte zoals verwoordt in het Surinaamse volkslied, kan je niet stellen dat er sprake is van de oproep tot een volksopstand, welnee het is hoofdzakelijk bedoeld het volk te herinneren aan haar voorgenomen gedachtegoed haar eigen lot ter hand te nemen omdat regeringen het tot nu toe niet hebben gedaan. 

I sincerely hope so, because I believe in mankind striving for its freedom and dignity and at the same time existing as to be a conscientious human being. Do it, take back your Suriname.