INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

Utopische Woningbouwprogramma

De relevante vragen in dit verband zijn:

Hoeveel schulden zullen in de private en publieke sector ontstaan omdat het woningbouwprogramma zal worden uitgevoerd?
Welke relatie ontstaat tussen de hoogte van de schulden en de hoogte van het Bruto Binnenlands Product?
Is deze relatie houdbaar, oftewel kan de ontwikkeling van de Surinaamse economie, de ontstane schuldenlast dragen?
Kan, relatief beschouwd, de vergelijking wat betreft de kenmerken die een indicatie vormen voor het ontstaan van een faillissement, tussen Suriname en Griekenland worden gemaakt?

Technocraat: Alvorens een prognose te maken van de toekomstige schulden verband houdende met het compleet te financieren woningbouwprogramma, zal eerst de omvang van de huidige schuldenlast worden vastgesteld.

Technocraat: De schulden van Suriname, op basis van de Wet op de Staatsschuld, laten het volgende verloop zien:

 

Technocraat: Uit het bovenstaande blijkt dat de regeringen structureel een toename van de schulden veroorzaken. Dat is hun invulling van ”goed bestuur”. Blijkbaar leidt de uitvoering van de begrotingen, impliciet de beleidsprogramma’s om een welvarend Suriname te realiseren, tot begrotingstekorten waarvoor zowel in het binnenland alsook in het buitenland steeds weer nieuwe schulden worden aangegaan.

Technocraat: In de begrotingen van 2012 blijkt dat de Staat in totaal SRD 727.000.000 gaat lenen. Voor aflossingen is gemeld dat een bedrag van SRD 132.000.000 zal worden afgelost. Dat betekent dat eind 2012 de totale schuld zal zijn opgelopen tot ruim SRD 4,4 miljard. Jullie kunnen nu zelf tot het oordeel komen dat de Staatsschuld in 5 jaren zal zijn verdubbeld. Dit kan substantieel hoger worden omdat relatief veel buitenlandse schulden (denk aan het woningbouwprogramma) worden aangegaan en daardoor een monetair economisch risico van belang wordt.

Parrèsiast: De staatsschulden blijken volgens verschillende informatiebronnen tot cijfers te leiden die duiden op een inconsistentie. In Januari 2013 zal een verfijndere analyse worden gegeven van de staatsschulden. Voorlopig kan worden vermeld dat de toename van de staatsschulden in 2011 volgens de regering BA, zoals deze is gerapporteerd op bladzijde 16 van de Financiële Nota 2013, gepubliceerd per 27 september 2012, niet in overeenstemming blijken te zijn met de schuldtoename becijferd volgens het Bureau voor de staatsschuld (zie webiste: www.sdmo.org). Er is hierover veel meer te vertellen: januari 2013.