INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

De begrotingen 2008 - 2012: trend in staatsfinanciën

 

Op basis van de afgekondigde begrotingswetten is de volgende voorstelling opgemaakt van de staatsfinanciën. Het is van belang hier te benadrukken dat de cijfers ontleend zijn aan begrotingswetten, met een voorbehoud ten aanzien van de begroting voor 2012. Deze is per 17 februari 2012 door de Assemblee goedgekeurd. Per 5 mei 2012 is de begroting voor het fiscale jaar 2012 door de President (nog) niet bekrachtigd en in het staatsblad niet afgekondigd. De regering is formeel beschouwd onbevoegd haar taken uit te oefenen. De beheersdaden zijn in principe onrechtmatig.

Uit bovenstaande overzicht is van belang de volgende feiten vast te stellen. De staatsuitgaven is binnen vijf jaren verdubbeld. De staatsinkomsten zijn eveneens verdubbeld. De overheidsfinanciën kenmerken zich ook door structurele begrotingstekorten.

De staat neemt bij voortduring voor haar extra uitgaven steeds met schulden te dekken.

Parrèsiast: Staten die dat doen veroorzaken altijd een benadeling van de burgers en achteruitgang van het land op termijn. Jullie weten dat de meeste westerse landen ten gevolge van toenemende staatsschulden de bevolking confronteert met bezuinigingen en dat betekent feitelijk inkomensachteruitgang (koopkrachtverlies) en verlies van hun vermogen. Dat zijn vooralsnog niet te stuiten gevolgen. Op haar beurt is dit alles een gevolg van conservatieve politieke economie; bedoeld om de status quo van de kapitalisten in stand te houden. Het voorgaande is de realiteit voor de niet-blinden. Dat is Suriname, straks.

Een belangrijk detail betreft de zaak dat de begroting 2011 dat door de President is bekrachtigd en als wet is afgekondigd, niet de begroting is dat door de Assemblee op 19 juli 2011 is goedgekeurd. De regering heeft gedurende zijn regeermacht onrechtmatig gehandeld. Ik spreek de verwachting uit dat jullie werkelijk beseffen wat dat betekent. Alle contracten die door de regering zijn afgesloten missen, juridisch beschouwd, de beoogde rechtsgevolgen omdat de regering geen beschikkingsbevoegdheid heeft verkregen doordat het een niet-goedgekeurde begroting als wet heeft bekrachtigd en afgekondigd. Dit bestuur wordt door de regering BA, naar het zich laat aanzien, als goed bestuur gekwalificeerd. Uit geen enkele publieke uiting is gebleken dat enige minister de zaak heeft opgemerkt. De Assemblee heeft het ook niet gezien. De deskundigen hebben het niet gezien. De media evenmin.

Parrèsiast: Een regering dat bestuurshandelingen pleegt, zonder daartoe gemachtigd te zijn door een goedgekeurde, bekrachtigde en afgekondigde wet, maakt zich schuldig aan ponêra politeia. Ze geven overduidelijk blijk van het niet kunnen besturen van staatsorganen. De verantwoordelijke ministers kwalificeren niet voor hun baan. Een minister behoort bij het dagelijks bestuur zijn begroting als uitgangspunt, als richting gever te hanteren. Met welk document hebben zij zich gemachtigd gevoeld beschikkende handelingen te plegen? Ze hebben gehandeld, ja, toch? Ze functioneerden als ministers, nietwaar? Het eerste probleem is het feit dat je niets aan deze bestuurders hebt. Wanneer de President als leider van het gezelschap dat niet inziet, dan is sprake van een leiderschapsprobleem. Een ander oordeel vellen kan niet. Jullie zijn toch niet de mening toegedaan dat deze ministersploeg bekwaam zijn. Nee, toch?