INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

De Nutteloze Amnestiewet


2. Vormen de gebruikte argumenten ...
3. Betogen dat...
4. Wetsvoorstel...
5. Ressentimenten.
6. Televisie intervieuw van de Voorzitter van DNA

 

Verbazing? Welnee. Teleurstelling dat de dwaasheden in het Surinaams parlement zo omvangrijk waren. Politici die jammer genoeg wetgevende macht uitoefenen en laten zien dat ze een zeer kromme en tegelijkertijd beperkt rechtsbewustzijn hebben en in hun betogen, terwijl zij een zeer discutabel wetsvoorstel behandelen, dat ook in internationaal perspectief beschouwd niet acceptabel zal blijken te zijn, zeer vreemde argumenten gebruiken.

 In dit artikel worden de volgende zaken besproken:

1. De amnestiewet in relatie tot het geldend recht in Suriname;
2. De vraag of de gebruikte argumenten een rechtvaardiging vormen voor de aanname van een amnestiewet;
3. De houding van de diverse politici voortvloeiende uit hun betogen in relatie tot het ethisch onderscheid van een rechtvaardige burger;
4. Met aarzeling - maar noodzakelijk gebleken - een bespreking (inmenging) van de aanhangige rechtszaak over de 8 decembermoorden;
5. In hoeverre de coalitie regeermacht mag behouden, gegeven de kritische bespreking van de uitoefening van de wetgevende bevoegdheden;

 Als maatstaven gelden de Surinaamse Grondwet, het vigerende internationaal recht, de algemene rechtsbeginselen en de universele mensenrechten norm dat de burger het fundamentele natuurrecht heeft: ”the right to live in freedom and with dignity”. Een recht dat volgens ongeschreven recht door het volk te allen tijde kan worden afgedwongen.

 1. De amnestiewet in relatie tot het geldend recht in Suriname

 => DNA heeft de bevoegdheid wetsvoorstellen in te dienen en tot wet te verheffen.

 Dit is formeelrechtelijk beschouwd, juist. Echter, de bevoegdheid om een wetsvoorstel in te dienen vormt geen rechtvaardige motivering voor het indienen van het amnestiewetsvoorstel. Een wetsvoorstel moet altijd een gedragsregel impliceren dat ertoe leidt dat de maatschappelijke orde zich in een positief gewenste richting ontwikkelt. De wenselijkheid moet maatschappelijk beschouwd, breed worden gedragen en als randvoorwaarde geldt dat het voorstel niet leidt tot onderdrukking van een minderheid. Het maatschappelijk belang moet worden gediend en het moet conform de wil van het volk zijn. De wil van het volk vormt een gerechtvaardigde grondslag voor het voorstellen en doen aannemen van een wet waarbij de fundamentele rechten suprematie hebben boven nationale wetten.

 Welnu, de indieners c.q. verdedigers van het wetsvoorstel beroepen zich op het dienen van het maatschappelijk belang én dat dit belang door het volk wordt voorgestaan. Dit belang kan niet naar voren worden geschoven door de pleitbezorgers van het wetsvoorstel. Zich beroepen op het feit dat het volk dit voorstaat, is een vals argument. De verdedigers van het voorstel kunnen dat niet doen omdat zij ten tijde van de verkiezingen het vermeende belang niet als belofte aan het volk hadden gepresenteerd. Daarom mogen zij zich niet beroepen op het aanwezig zijn van een afspraak met het volk. Integendeel, nadrukkelijk was ten tijde van de verkiezingsstrijd beloofd dat de strafvervolging met betrekking tot de 8 decembermoorden niet zou worden belemmerd. Na negentien maanden regeermacht van betreffende partijen een dergelijk wetsvoorstel indienen en tegelijkertijd stellen dat het conform de wil van het volk is, is simpelweg een leugen. Er is daarom bij de totstandkoming van de amnestiewet gewoon volksbedrog gepleegd.

Formeelrechtelijk beschouwd bezit DNA dus de bevoegdheid, maar materieelrechtelijk is er sprake van het gebruiken van een vals argument, een gebrekkige rationalisatie. Het is niet conform de wil van het volk. Het is retoriek.

 Lees verder 2.  Vormen de gebruikte argumenten een rechtvaardiging voor de aanname van de amnestiewet?