INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

5. Ressentimenten.

De leider en zijn volgers plegen als gevolg van hun wrokgevoelens de schuld te plaatsen bij achtereenvolgende Nederlandse regeringen. Zij worden aangemerkt als de schuldigen voor het economische leed en de sociale teloorgang in Suriname. In het betoog rondom de amnestiewet wordt steevast gesteld dat Nederland een kwalijke rol heeft gespeeld bij de coup van 1980 en de jaren daarna. Wat is het realiteitsgehalte van deze beschuldiging en in hoeverre moet dat nu nog als mogelijke excuus voor de decembermoorden worden aangehaald?

Het probleem is dat de Nederlanders voornamelijk door de politieke groepering van de leider en door hemzelf beschuldigd worden voor de gepleegde coup. Het is geen algemene overtuiging van het volk in Suriname. Waren de 16 coupplegers dan de marionetten van de Nederlandse regering? Waren het geen zelfstandig denkende mensen? Wie had sinds 1980 tot en met 1987 de politieke regeermacht in handen? Waren dat de Nederlanders? Hebben de Nederlanders de moorden van 8 december 1982 uitgevoerd dan wel zijn zij de opdrachtgevers daarvan? Hebben de Nederlanders gedurende voorgenoemde periode de politiek economische macht in handen gehad om zodoende de Surinaamse economie te vernietigen? Het zijn de Nederlanders? Zij zijn schuldig? Wij hebben recht op amnestie omdat de Nederlanders de schuldigen zijn?

Anderzijds siert het Nederland niet, nadat het de geheimhoudingsperiode van documenten betrekking hebbende op de coupperiode met nog eens zestig jaren heeft verlengd. De voortdurende geheimhouding is onwenselijk en roept allerlei speculaties op, voornamelijk in negatieve zin. Hoogstwaarschijnlijk - maar dit is gissen - heeft de Nederlandse regering wel degelijk een dikke vinger in de pap van de coup gehad. Maar, om hun imago te redden, weigeren Nederland en de coupplegers hierover klaarheid te verschaffen. De couppleger Sital heeft herhaaldelijk in de media Nederland bedreigd om openheid van zaken rondom de coup te geven maar heeft dit nooit gedaan. Waarschijnlijk omdat zou blijken dat de coupplegers geen heroïsche Surinamers waren, maar inderdaad een groepje padvinders die aan de leiband van een vreemde mogendheid (Nederland) liepen. Een onthulling die natuurlijk onherstelbare schade aan de latere anti-Nederlandretoriek van de coupplegers zou toebrengen.

6. Televisie intervieuw van de Voorzitter van DNA