INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

De Wil van het Volk


De staatsbegroting is van wezenlijk belang voor een land omdat deze de grondslag vormt van voorgenomen goed bestuur (’good governance’). Dit goed bestuur heeft als doel welvaart en welzijn voor het gehele volk. Wanneer een regering onjuiste begrotingen tot wet verheft, leidt dit tot desastreuze gevolgen zoals te zien is in Griekenland, Italië en de landen waar de Arabische Lente zich heeft voorgedaan.

Ten behoeve van de vaststelling of sprake is van goed bestuur is een analyse gemaakt van de begroting op juistheid en volledigheid van de begrote inkomsten. Welnu, in deze website wordt jullie een analyse voorgehouden van het belangrijkste onderdeel van de begroting, namelijk de begrote staatsinkomsten, in het bijzonder (1) de begrote ontvangsten op grond van de Inkomstenbelasting, van (2) de staatsinkomsten uit Staatseigendommen (staatsbedrijven en aandelen van de Staat in ondernemingen, waaronder Staatsolie en Rosebel Gold Mines N.V) en van enkele (3) inkomensbronnen gegroepeerd onder de Indirecte Belastingen.

Na lezing van hetgeen naar voren is gebracht, kan een ieder concluderen dat de begrote inkomsten van de staat als onjuist en onvolledig behoren te worden gekwalificeerd. Met andere woorden: de begroting geeft een valse voorstelling van de ontvangsten. Hieruit volgt dat er geen sprake kan zijn van goed bestuur en dus ook niet van verhoging van welzijn en welvaart voor het gehele volk.

Niet alleen zijn de begrotingen onrealistisch, ook de door de regering vermelde realisaties van de inkomsten en uitgaven zijn onjuist en onvolledig. De combinatie van onrealistische begrotingen en valse realisaties zijn bewijzen van slecht bestuur.

Er is geen sprake van een sociaal contract zoals de president aan het volk heeft voorgehouden. Er is sprake van bedrog. DE WIL VAN HET VOLK IS GESCHONDEN! Het ligt nu aan jullie om dit bedrog - dat steeds grotere vormen aanneemt - te doen beëindigen. Lees verder... De parrhêsia