INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

Het woningbouwprogramma en de schuldenlast

Technocraat: De toename van de schulden wordt bepaald aan de hand van de verwachte koopprijs van een woning en het aantal woningen dat de regering BA wenst te bouwen. Omdat de schulden verband houdende met het woningbouwprogramma al een substantiële toename van de schulden in Suriname veroorzaken, wordt een aanvullende analyse van de verwachte toename van de schulden vanwege de bouw van twee grote bruggen in Suriname achterwege gelaten.

Parrèsiast: Realisatie van het woningbouwprogramma en de bouw van twee bruggen kan gegeven de liquiditeit van de bankensector en het feit dat de regering BA structurele begrotingstekorten realiseert (dat is zo voor 2010 tot en met 2013) voornamelijk met buitenlandse financiering plaatsvinden. Dit zal vrijwel zeker leiden tot het faillissement van Suriname.

Technocraat: Een belangrijk uitgangspunt in het heden is het feit dat de Surinaamse banken onvoldoende kapitaal ter beschikking hebben om het gewenste woningbouwprogramma te financieren. De omvang van de deposito’s en de al verstrekte leningen in relatie tot de kasreserveregeling ultimo 2011, geeft aan dat er weinig financieringsruimte is voor het verstrekken van hypotheken voor de financiering van het gewenste woningbouwprogramma, en zeer zeker ook ontoereikend om de financiering van twee bruggen te dekken. Dat er weinig kredietruimte beschikbaar is vindt haar oorzaak in het feit dat de bank een prudent kredietbeleid moet uitvoeren, en dus nooit de verkregen deposito’s volledig ten behoeve van de kredietverlening kan aanwenden (beperking voortvloeiende uit de kasreserveregeling).

Technocraat: Eind 2011 is een krediet/deposito ratio van 65% aanwezig. Rekening houdend met de kasreserveregelingen (25% bij SRD-deposito en 40% bij vreemde valuta deposito’s), het risico van non-betaling op uitgezette gelden van tussen de 5% - 10% en de behoefte aan een bepaalde omvang aan liquiditeit, kan men stellen dat de krediet/deposito-ratio vrijwel op zijn maximum niveau terecht is gekomen. Stelregel is dus dat de banken onvoldoende overtollige liquide middelen ter beschikking hebben om de geplande nieuwe hypotheekleningen te verstrekken. Gevolg is dat, wil men het woningbouwprogramma verwezenlijken, de regering BA gedwongen zal zijn buitenlandse schulden aan te gaan. Dit feit betekent dan ook dat er een valutarisico ontstaat bij een verwachte inflatie en optredende devaluatie van de Surinaamse munt. De devaluatie is reëel nu sinds 2010 relatief hoge inflatiecijfers naar voren treden. Dat de devaluatie zich niet omvangrijk manifesteert, is een bewijs dat de consumptievraag is afgenomen, de Surinaamse burger ervaart dan ook een substantiële koopkrachtdaling. (Opmerkelijk, maar toch, de voorzitter van de consumentenkring adviseert in een radio-interview dat de burgers maar weer een moestuintje moeten aanleggen. Hij zelf doet het al, vandaar zijn advies).

Technocraat: De schuldpositie 2009 - 2016 bij uitvoering van het woningbouwprogrammaTechnocraat: Voor een verfijndere analyse voor de vaststelling van bovenvermelde bedragen verzoek ik jullie het hierbij gekoppelde document te raadplegen. Van belang is de vaststelling dat de verwachte omvang van de schulden meer dan 100% van het Bruto Binnenlands Product van de formele sector zal bedragen. In bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met de schulden van Staatsolie en de schulden van andere ondernemingen aangegaan in het buitenland. Dit betekent dat de schuldenlast omvangrijker is dan wordt weergegeven.

Technocraat: Een economie waar het formele nationaal spaarsaldo voornamelijk (95% in 2011) wordt opgebouwd door de export van olie (Staatsolie) en goud (IAMGOLD/Rosebel Gold Mines) - en waarbij de illegale goudsector niet in de calculatie kan worden meegenomen omdat het tot de zogenaamde informele sector wordt gerekend en de inkomens- en vermogensvorming hiervan substantieel buiten het bereik van de staat (belastingheffing) valt en dus geen onderdeel kan zijn van het weerstandsvermogen ingeval van faillissement - biedt onvoldoende mogelijkheden een buffer te zijn voor het opvangen van het ontstane risico van wanbetaling. Zoals de Grieken een economie hebben gedraaid op basis van leningen uit het buitenland, zo ook zal het woningbouwprogramma van de regering BA alleen mogelijk zijn op basis van leningen afkomstig uit China. Bovendien vloeit het verdiende inkomen van IAMGOLD terug naar Canada (gevolg is een daling van het nationaal spaarsaldo). Men moet erop bedacht zijn zich niet te rijk te rekenen. Zodra de ontwikkeling van de olieprijs onvoldoende rentabiliteit voor de productie van olie zal opleveren, zal Suriname in de gevarenzone terecht komen. Hetzelfde kan worden gesteld voor de formele goudsector met een versterking van het effect door ook een instorting van de informele goudsector, dit ingeval van dalende goudprijzen ("What goes up, always comes down", een cyclisch effect als wetmatigheid ten aanzien van economische en sociale processen).

Technocraat: Dat Suriname in 2016 door het omvangrijke woningbouwprogramma ook in een schuldencrisis, zoals o.a. in Griekenland en Spanje, terecht zal komen wordt aannemelijk als jullie ook de volgende feiten in de oordeelsvorming meenemen.

Vergelijking Sme Greece Italië Spanje

Technocraat: Welnu, op basis van de hoofdstelling dat het omvangrijke woningbouwprogramma gepaard gaande met Chinese (Chavez, Castro en Obiang doen niet mee, waarom niet?) leningen in relatie tot een relatief niet-gediversifieerde economische (export) structuur (voornamelijk olie en de formele goudsector), zal ingeval van dalende exportprijzen gekoppeld met simultane inflatie- en devaluatiedruk mede vanwege frauduleuze begrotingen en monetaire financiering door de Centrale Bank van Suriname, leiden tot het risico van wanbetaling (wellicht de reden dat Chavéz, Castro en Obiang geen financiering aanbieden). De Surinaamse schuldencrisis wordt dan manifest.

De wijze: Wie zal Suriname financiële hulp bieden? China niet, ze helpen de Europeanen toch ook niet? Wat zal China wel doen? Net zoals de Grieken, Spanjaarden en Italianen nu hun staatseigendommen moeten verkopen om hun schulden af te lossen, zo ook zal China van Suriname eisen dat het de staatseigendommen moet verkopen om de aflossings- en renteverplichtingen na te komen.

Parrèsiast: Stel vast dat het aannemelijk wordt, dat Staatsolie en de 5%-aandelen in IAMGOLD (Rosebel Gold Mines N.V.) in Chinese handen terecht zullen komen, ook omdat beide bedrijven slecht zullen renderen en niemand anders ze wil hebben. En de regering BA houdt ons voor dat zij van het land houdt en met INFOACT TV-uitzendingen worden de burgers opgeroepen ook van het land te houden. Een bevreemdende zaak dat de regering BA door haar toegepaste beleid het land structureel opzadelt met schulden en tegelijkertijd de burgers oproept van het land te houden terwijl dezelfde regering zich ook schuldig maakt aan het verzwijgen van staatsinkomsten. Manipulatie ten top.

Dat is de invulling van Srefidensi. Mooi is dat, niet waar of nietwaar?

Parrèsiast: Ik concludeer dat de regering BA openbaar moet maken dat haar ambitieuze woningbouwprogramma onrealistisch is, het is bedoeld om het volk te misleiden. Uitvoering van het sociaal contract kan economisch beschouwd niet plaatsvinden, en zal ook niet worden gerealiseerd. De regering BA moet het erkennen: ”Big housingplan will lead to a big bang”.

Lees verder... Afwezigheid Vraag naar Woningen