INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

Afwezigheid Vraag naar Woningen 

De Wijze: Uitvoering van het woningbouwprogramma kan leiden tot het faillissement van Suriname omdat het alleen op basis van de verkrijging van buitenlandse leningen kan plaatsvinden. Impliciet was bij de berekeningen uitgegaan van het feit dat alle woningen werden verkocht en dat de Surinaamse Staat daadwerkelijk de leningen kon verkrijgen.

 De Wijze: Beschouwd vanuit de omvang van de buitenlandse schulden en de daarmee gepaard gaande toename van de binnenlandse schulden werd betoogd dat het reëler werd dat Suriname aan de rand van de afgrond zal belanden. Dit scenario wordt aannemelijk nu bekend is dat een economisch systeem, opgeblazen door schulden, op middellange termijn blijkt in te storten. De toevloed van vreemde valuta leidt tot verruiming van de binnenlandse geldhoeveelheid in Suriname dat in de economische dynamiek zal leiden tot inflatie en vervolgens devaluatie van de Surinaamse munt. Dat daarbij de economie in een recessie kan geraken, waarbij de overheid tevens geconfronteerd zal worden met extra begrotingstekorten, wordt veronachtzaamd. Deze feiten zijn reëel nu de Surinaamse Staat meer dan 20% van haar belastinginkomsten realiseert dankzij Staatsolie en IAMGOLD.

De Wijze: Eigenlijk valt te betwijfelen of het in Suriname mogelijk is dat alle 18.000 woningen met een marktprijs van € 40.000,00 kunnen worden verkocht. Is het reëel te stellen dat in Suriname voldoende kopers aanwezig zijn om een hypotheek van € 45.000,00 te verkrijgen? Met andere woorden: het lijkt mij interessant te weten of we werkelijk zoveel mensen hebben met het vereiste beschikbaar bruto inkomen?

Parrèsiast: Volgens de Wereldbank (2011) leeft in Suriname 27,20% van de bevolking van een besteedbaar inkomen lager dan $ 2,00 per dag (Zie http://www.gfmag.com/gdp-data-country-reports/172-suriname-gdp-co).

Parrèsiast: Per juni 2012 zijn er 44.000 ambtenaren (40% van de werkenden) waarvan er potentieel maximaal 3.400 personen inkomens technisch beschouwd een hypotheek van   € 45.000,00 kunnen nemen (zie hierna meer).

Parrèsiast: De in het voorgaande besproken analyse ging ervan uit dat alle 18.000 woningen een koper zouden hebben. Dat nu lijkt zeer ongeloofwaardig te zijn. Ik zal de Technocraat een globale analyse laten presenteren van de te verwachten omvang van de burgers in Suriname die het zich kunnen permitteren een woning van € 45.000,00    (SRD. 170.00,00) te financieren.

Technocraat: Welk minimaal inkomen is vereist voor het financieren van een hypotheek van € 45.000,00? Op basis van relevante uitgangspunten zijn er calculaties gemaakt en is het volgende feitenmateriaal in beeld te brengen.

 

 

Technocraat: Wil een burger een woning kopen en volledig financieren dan is een minimaal inkomen van SRD. 5.000,00(afgerond) vereist bij een aflossingsperiode van 20 jaren met een maandelijkse last van SRD. 1.482,71. Bij een 30-jarige looptijd is een inkomen van SRD. 4.300,00 (afgerond) vereist.

Technocraat: Uit de toelichting van de calculaties kan worden opgemaakt hoeveel potentiële kopers in Suriname beschikbaar zijn die een hypotheek van € 45.000,00 kunnen verkrijgen. Op basis van subjectieve schattingen (veel werknemers en ambtenaren uit betreffende inkomenscategorieën zullen hoogstwaarschijnlijk al een woning hebben) is het volgende beeld te geven van de omvang van de potentiële kopers.

Parrèsiast: Uit bovenstaande tabel blijkt dat de omvang van de potentiële kopers die het zich kunnen permitteren een hypotheek van € 45.000,00 te dragen, zeer beperkt van omvang is. De regering BA moet erkennen dat het woningbouwprogramma zoals is vervat in het gepropageerde sociaal contract een onrealistisch plan betreft. Economisch beschouwd kunnen jullie tot het oordeel komen dat de vraag naar koopwoningen die een minimale schuldenlast van € 45.000,00 met zich meebrengen, niet aanwezig kan worden geacht en dat het zinloos is dat de regering BA buitenlandse schulden aangaat voor de realisering van een niet haalbare c.q. onrealistisch woningbouwprogramma. Vraag en aanbod zullen niet in evenwicht geraken. Bovendien hoeven zij die het zich kunnen permitteren een woninghypotheek van € 45.000,00 te verkrijgen niet aangewezen te zijn op het woningbouwprogramma van de regering BA. Ze kunnen het veelal zelf voor elkaar krijgen.

De Wijze: De vraag is waarom de regering nog altijd propaganda maakt voor het sociaal contract met daarin de regeringsdoelstelling 18.000 woningen te willen bouwen. Een andere vraag is of het als een na te streven nobele handeling van de regering BA moet worden gezien het woningbouwprogramma te realiseren voor de sociaal zwakkeren, de sociale huursector? Is het verstandig zoveel staatsschulden te maken? Uiteraard is dat een politieke beslissing. Kan men nu nog twijfelen over de onzinnigheid van het voornemen van de regering BA?

Parrèsiast: Eindconclusie ten aanzien van het ambitieuze woningbouwprogramma is dat het een onhaalbaar en onrealistisch onderdeel is van het sociaal contract van de regering BA. De regering BA moet dit dan ook erkennen en moet vermijden dat het Suriname opzadelt met Chinese schulden die ertoe zullen leiden dat uiteindelijk staatseigendommen (Staatsolie, aandelenbelang in IAMGOLD/Rosebel Gold Mines NV en andere) aan China zal moeten worden geschonken. Dat zijn belangrijke inkomensbronnen van de staat.

Parrèsiast: Een volharding door het staatshoofd in onzinnig beleid moet als abject en infaam worden beschouwd - en dan te bedenken dat zijn groepsgenoten, herhaaldelijk een beroep doen op het feit dat hij democratisch gekozen zou zijn; zie hier waartoe een gecorrumpeerde democratie kan leiden. Jullie weten dat de fout niet in het democratisch bestel verweven zit, maar dat dit fenomeen zich voordoet omdat niet-integere en half-beschaafde lieden binnen de democratische instituties dit alles veroorzaken.

Parrèsiast: Op basis van alles dat in het voorgaande is overwogen kan de conclusie worden getrokken dat de uitvoering van het woningbouwprogramma gecombineerd met leningen van China zal leiden tot het faillissement van Suriname. Wellicht komt nu naar boven waarom deze lieden geen regeermacht zouden moeten dragen. Als het woningbouwprogramma wordt uitgevoerd dan kan je concluderen dat de hoofddoelstelling van de regering BA feitelijk inhoudt de vernietiging van Suriname, en dus als noodzakelijke gevolg van het sociaal contract zal optreden. Paradox is het feit dat het politiek denken in termen van een sociaal contract het tegengaan van roofbouw behelst. En roofbouw is niet wat de kiezers hebben gewild. Wat vinden jullie van daarvan?  Lees verder... Juridische Begrotingsfraude