INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

De verzwegen Staatsinkomsten en valse Uitgaven

Parrèsiast: in het navolgende wordt een analyse gegeven van de staatsfinanciën, oftewel het huishoudboekje van de overheid. Hoofdstelling is dat de begrote inkomsten te laag worden geraamd en dat de uitgaven (in het bijzonder de ambtenarensalarissen) te hoog worden geraamd. Niet alleen blijken de raming van de staatsinkomsten te laag, ook de gerealiseerde inkomsten worden onvolledig verantwoord.

Parrèsiast: Gegeven de in de begroting vermelde geldstromen, zal blijken dat er in de realiteit eerder sprake is van begrotingsoverschotten in plaats van de vermeende begrotingstekorten. Bovendien zal blijken dat het redelijkerwijs vast te stellen begrotingsoverschot (in de grondwet als het Slot der Rekening benoemd) wordt verzwegen, oftewel er wordt valselijk beweerd dat de staatskas leeg zou zijn en dat daarin de reden gevonden kan worden dat de regering in het binnen- en buitenland schulden moest aangaan.

Ook hier geldt dat de gedragingen van de regering BA als abject en infaam moeten worden gekwalificeerd. Een overduidelijk bewijs van een ponêra politeia; de regering BA en het overgrote deel van de staatsorganen brengen een slecht bestuur tot uitvoering. Ook dit beleid zal leiden tot het naderen van de afgrond, oftewel een faillissement van Suriname.

 

 showme
Dinki: "Show me the money" (Video)

Technocraat: in het denken over de staatsfinanciën is het van belang te weten dat ten aanzien van een regeringsjaar er in hoofdzaak twee toetsingsdocumenten (een begroting en een jaarverslag) betreffende het overheidsbestuur aan de orde zijn. Voor aanvang van het regeringsjaar moet er een begrotingswet worden vastgesteld en na het einde van het jaar moet er een jaarverslag (Slot der Rekening: feitelijk overheidssaldo) worden vastgesteld. Van belang is te weten dat beide formele wetten behoren te zijn, dat betekent dat er vooraf goedkeuring van De Nationale Assemblee is vereist:

VOORAF

 1. De begroting: dit is het document waarin de wensen en mogelijkheden worden opgenomen. Hieruit blijkt welke plannen zullen worden uitgevoerd met bijbehorende uitgaven en de verwachte staatsinkomsten. De raming levert een verwacht begrotingssaldo: een tekort of een overschot.

ACHTERAF

 1. Het jaarverslag: dit is het document waarin de gerealiseerde plannen met bijbehorende uitgaven en werkelijke staatsontvangsten worden vastgesteld. Aanbevolen wordt dat daarin ook de begrote bedragen worden vermeld en er een analyse wordt gemaakt van de opgetreden afwijkingen tussen de begroting en de werkelijke realisaties. In dit rapport wordt het werkelijke overheidssaldo vastgesteld, oftewel de toename of afname van de staatskas.

Technocraat: Voor een goed begrip van de overheidsfinanciën wordt een zodanige opstelling gemaakt van de staatsontvangsten en -uitgaven en daarbij te onderscheiden additionele financieringsinstrumenten voor de geraamde uitgaven, zodat een volledig inzicht wordt verkregen in de handelingen van de regering BA.

Technocraat: In de Financiële Nota’s en andere verslagen van de regering BA, De Rekenkamer, het Planbureau en van de Centrale Bank van Suriname worden de cijfers enigszins volgens onnavolgbare opstellingen gepresenteerd.

Parrèsiast: Aanbevolen wordt alle presentaties onderling te vergelijken, dan kunnen jullie zelfstandig tot het oordeel komen dat alle instanties een andere vorm van presentatie van dezelfde cijfers gebruiken en soms ook totaal niet-valide cijfers.

Waarom? Dat is evident: om te misleiden. Het maakt het eenvoudig het bedrog te verhullen. Dat is een onderdeel van de feitelijk toegepaste kunstgreep. En jullie weten dat kunstgrepen bedoeld zijn om te bedriegen, te misleiden.

Technocraat: Een begroting is een raming van de verwachte inkomsten en uitgaven. Een raming kan onderscheidenlijk volgens verschillende scenario’s worden opgesteld:

 1. een voorzichtige raming, anders te kwalificeren als een minimuminschatting van de ontvangsten en uitgaven c.q. een pessimistisch scenario;
 2. een neutrale raming, anders te kwalificeren als een gemiddelde inschatting van de ontvangsten en uitgaven c.q. een indifferent (dit begrip is gekoppeld aan waardeoordelen over te lopen risico’s) scenario;
 3. een optimistische raming, anders te kwalificeren als een maximum inschatting van de ontvangsten en uitgaven c.q. een optimistisch scenario.

Technocraat: Een begroting van de overheid wordt gewoonlijk als een neutrale raming opgesteld. Men vermijdt al te optimistisch te zijn en geeft voorrang aan het voorzichtigheidsbeginsel. Het ambtelijk kader is meestal in staat een realistische begroting op te stellen. In westerse economieën kan men een zodanige begroting opstellen dat de afwijking tussen een begroot eindsaldo en het werkelijke eindsaldo in het overgrote deel van de gevallen binnen een bandbreedte van tussen de -1% en +1% komt te liggen. Een begroting verdient de kwalificatie realistisch te zijn als deze voor en na de uitvoering een afwijking oplevert die valt binnen genoemde marge. Doelstelling bij begrotingspolitiek moet dan ook zijn dat de begroting als realistisch valt aan te merken.

Parrèsiast: Begrotingen van de regering BA zijn onrealistisch. Inkomsten worden structureel te laag opgenomen en uitgaven worden te hoog vastgelegd. Te lage inkomsten zijn bedoeld om de meer-opbrengsten te verzwijgen en te hoge uitgaven zijn bedoeld om door corruptie geld te onttrekken aan de staatskas en om het volk te misleiden met een ”fantastisch” beleidsvoornemen. De Rekenkamer heeft vastgesteld dat van alle beleidsprogramma’s in 2011 gemiddeld genomen minder dan 44% is gerealiseerd. Dat is een indicatie voor een begrotingsoverschot ingeval de werkelijke inkomsten gelijk zijn aan de begrote inkomsten! Immers de geplande totale uitgaven hebben niet plaatsgevonden. Je houdt geld over.

Technocraat: Onderzoek van de begrotingen van 2009, 2010 en 2011 leert dat de begrotingen in Suriname structureel te lage inkomsten en te hoge uitgaven vermelden. Zeer opmerkelijk is het feit dat de Rekenkamer over genoemde jaren nooit een jaarverslag heeft uitgebracht conform haar grondwettelijke taak. Dit kan de Rekenkamer zowel formeel- alsook materieelrechtelijk worden tegengeworpen.

Technocraat: Opmerkelijk nu de Rekenkamer (ABS en het Planbureau worden ter kennisgeving vermeld) in de begrotingen de volgende extra uitgaven kende om haar functionering te verbeteren.

Staatsorgaan

2009

2010

2011

Totaal

In Surinaamse valuta (SRD)

 

 

 

 

De Rekenkamer

3.122.000

1.600.000

0

4.722.000

 

 

 

 

 

Het Planbureau

4.307.000

4.088.000

6.278.480

14.673.480

 

 

 

 

 

Algemeen Bureau Statistiek (ABS)

3.846.000

5.355.000

5.375.357

14.576.357


Technocraat: Frappant dat een controle instituut ter waarborging van een optimale functionering van de uitvoerende staatsorganen en dus feitelijk de effectieve werking van de democratie van Suriname in stand moet houden, ondanks miljoeneninvesteringen (in 2007 en 2008 is meer dan SRD 6 miljoen aan begrote bestedingen geweest) in de verhoging van de kwaliteit van hun diensten, nimmer in staat is gebleken een jaarverslag uit te brengen zoals door de grondwet is voorgeschreven.  De Rekenkamer voert haar grondwettelijke taak niet uit!

De Rekenkamer...

 Technocraat: Bij gebrek aan de vereiste jaarverslagen van de Rekenkamer - die, zoals grondwettelijk is bepaald, openbaar behoren te zijn - is de volgende analyse uitgevoerd. Om de juistheid van de staatsinkomsten en -uitgaven vast te stellen zijn de volgende zaken in de analyse betrokken:

 1. Jaarverslagen van 11 grote ondernemingen in Suriname;
 2. Statistische berichten afkomstig van het Algemeen Bureau voor de Statistiek;
 3. De vermeende c.q. onvolledige jaarverslagen van De Rekenkamer;
 4. Jaarplan 2011 van Stichting Planbureau Suriname;
 5. Publicaties van het Bureau voor de Staatsschuld;
 6. Publicaties op de website van de Centrale Bank van Suriname;
 7. Mediaberichten: Starnieuws en De Ware Tijd.

Technocraat: de volgende posten uit de begrotingen worden gecontroleerd:

1.Directe Belastingen:
A.Inkomstenbelasting inclusief Loonbelasting [PDF]
B.
Dividendbelasting [PDF]

2.Indirecte Belastingen:

A. Statistiekrecht [PDF]

B. Omzetbelasting [PDF]

C. Uitvoerrecht op Hout [PDF]
D. Verbruiksbelasting Motorbrandstoffen [PDF]
C.
Bijzondere Verbruiksbelasting op Motorrijtuigen [PDF]

3.Niet-Belasting Ontvangsten:

A. Consentrecht [PDF]

B.  Retributie op hout [Zie Toelichting bij Scenario analyses]

C. Opbrengst Consulaire Diensten [PDF]

D. Royalty afkomstig van de goudsector [PDF]
E. Dividend afkomstig van staatsbedrijven, aandelenbelangen in publieke ondernemingen en van het 5% aandelenbelang in Rosebel Gold Mines NV [PDF]

4.Apparaatskosten:
A.Ambtenarensalarissen [PDF]
B.
Materiële Consumptie & Subsidies [PDF] [Zie Toelichting Scenario Analyses]

5.Beleidsprogramma’s:
A.Beleidsvoornemens / Projecten / Investeringen [PDF] [Zie Toelichting Scenario Analyses]
B.
Aflossingen leningen [PDF]
C.
Rentelasten leningen [PDF]

6 Donaties [PDF]
7 Staatsschulden [PDF]

 Technocraat: Op grond van de uitgevoerde analyses (diverse scenario analyses) kan volgens een pessimistische raming, dus een zeer minimale vaststelling van de realistische (veelal werkelijke) ontvangsten en daarnaast de werkelijke uitgaven, het volgende beeld worden gepresenteerd:

Begrotingsrubrieken

Begrotingswet
2011

Realisatie
Regering BA

Pessimistische
Scenario

Neutrale
Scenario

Optimistische
Scenario

 

 

 

 

 

 

INKOMSTEN

 

 

 

 

 

   Directe Belastingen

897.500.000

1.341.000.000

1.531.645.000

1.636.255.000

1.719.856.000

   Indirecte Belastingen

876.500.000

1.326.800.000

1.403.200.000

1.694.900.000

2.342.900.000

   Niet-Belasting Ontv.

711.102.000

   754.300.000

1.293.666.000

1.383.099.000

1.383.099.000

Staatsontvangsten

2.485.102.000

3.422.100.000

4.228.511.000

4.714.254.000

5.445.855.000

 

 

 

 

 

 

UITGAVEN

 

 

 

 

 

Apparaatskosten

1.541.504.000

2.714.400.000

1.345.745.000

1.345.745.000

1.345.745.000

Beleidsprogramma’s

1.704.812.000

   836.700.000

1.453.111.000

1.453.111.000

1.453.111.000

Staatsuitgaven

3.246.316.000

3.551.100.000

2.798.856.000

2.798.856.000

2.798.856.000

 

 

 

 

 

 

Tekort/Overschot

-761.214.000

-129.000.000

1.429.655.000

1.915.398.000

2.646.999.000

 

 

 

 

 

 

Ontv. Donaties

101.196.000

115.400.000

   115.400.000

   115.400.000

   115.400.000

Leningen in geld

325.603.000

268.100.000

   260.000.000

   260.000.000

   260.000.000

 

 

 

 

 

 

Overheidssaldo

-334.415.000

254.500.000

1.813.155.000

2.298.898.000

3.030.499.000

 

Wijze: Geloofwaardig of een fantasie? Na raadpleging van de onderliggende analyses heeft u alle uitgangspunten kunnen vaststellen om te begrijpen hoe bovenstaande uitkomsten zijn verkregen.

Wellicht ten overvloede, maar voor een ondersteuning van een heldere kijk op de cijfers zal de Technocraat hierna nog een keer de meest belangrijke uitgangspunten opsommen. Kunnen er twijfels over de hogere werkelijke inkomsten bestaan als jullie weten dat de hogere belastinginkomsten slechts gebaseerd zijn op de bedrijfsdata van de 11 grootste ondernemingen in Suriname, en dit beoordeeld wetende dat er meer dan 9.000 ondernemingen actief zijn?

Parrèsiast: De verantwoording door de regering BA in de Financiële Nota 2013 betreffende de realisatiecijfers van 2011 zijn onjuist, meer nog ze zijn valselijk opgemaakt. In het vervolg zal de nodige onjuistheden de revue passeren.

Parrèsiast: Onderdelen van de scenarioanalyse laten zien dat de werkelijke inkomsten hoger zijn. Naast de inkomsten zijn er ook hogere leensommen ontvangen. Ik neem de bevindingen van de Rekenkamer over dat de werkelijke uitgaven de door haar bepaalde omvang heeft.

Daarom mag men op basis van het voorgaande met zekerheid stellen dat de door de regering BA voorgeschotelde realisatiecijfers over 2011 vals zijn. Deze valsheid rechtvaardigt de conclusie dat omvangrijke staatsgelden worden verzwegen. De staatskas wordt geplunderd, dat is niet uit te sluiten, vooral ook omdat in de begrotingen van 2012 en 2013 de vastgestelde overschotten niet worden aangewend om de uitgaven van betreffende jaren te dekken. Waar is het geld gebleven?

Parrèsiast: Bedenk dat slechts elf inkomensbronnen (toeval: 11 van de grootste ondernemingen), of minder dan 15% van alle inkomensbronnen van de staat aan het onderzoek zijn onderworpen. Dus zelfs een marginale analyse van het geheel laat miljarden overschotten naar boven komen. Bedenk eens wat de staat aan inkomen kan hebben als alle inkomensbronnen aan een onderzoek wordt onderworpen. Vandaar de subjectieve inschatting dat de ware realiteit van de overheidsfinanciën van Suriname op jaarbasis een overheidsoverschot van meer dan SRD 10 miljard (meer dan € 2 miljard) kan genereren.

Technocraat: De analyse ging uit van de volgende zaken:

 1. De begrotingswet 2011 en de daaraan te koppelen realisatiecijfers volgens de regering BA;
 2. De realistische inschatting van de hoogte van de inkomsten op basis van de Inkomstenbelasting, Loonbelasting en Dividendbelasting is gebaseerd op publiekelijk beschikbare Jaarverslagen van de elf grootste ondernemingen in Suriname. Bedenk dat deze jaarverslagen minimale staatsinkomsten betreffende genoemde groepen inkomsten oplevert;
 3. De inkomsten voor de staat op basis van Inkomstenbelasting afkomstig van de 11 grootste ondernemingen zijn in werkelijkheid hoger dan in de calculaties meegenomen. Waarom? Dat is te wijten aan het verschil in winstbepaling volgens de zogenaamde commerciële, gepubliceerde, jaarrekeningen van betreffende ondernemingen in vergelijking tot de winstbepaling volgens het fiscale recht. De voornaamste reden is het feit dat het fiscale recht geen afschrijving over onroerende goederen toestaat. Dat betekent dat de winst volgens de commerciële jaarrekeningen te laag zijn en dus vanwege de fiscale correctie daarvan leidt tot een hogere vergelijkbare belastbare winst en navenante hogere omvang van de winstbelasting. Dus de in de scenario’s aangenomen omvang van inkomstenbelasting van deze 11 ondernemingen is zelfs te laag vastgesteld;
 4. Dividend en royalty te ontvangen door de Staat Suriname is eveneens afgeleid uit eerdergenoemde jaarverslagen (in het bijzonder van o.a. Staatsolie, Rosebel/IAMGOLD, Telesur, Hakrinbank etc.). Daarnaast zijn persberichten afkomstig van betreffende ondernemingen geraadpleegd;
 5. Invoerrechten, statistiekrecht, consentrecht en Omzetbelasting zijn gekoppeld aan de importen en productie van goederen in Suriname;
 6. Statistische data afkomstig van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) zijn geraadpleegd;
 7. Werkelijke uitgaven zijn ontleend aan Rekenkamerverslagen 2009, 2010 en 2011;
 8. Werkelijke uitgaven volgens de Rekenkamer zijn lager dan de door de regering BA verkondigde ‘werkelijke’ uitgaven;
 9. Werkelijke leningen zijn lager dan de door de regering BA verkondigde ‘werkelijke’ leningen;
 10. Alle in het voorafgaande vermelde documenten zijn gekoppeld met de bijbehorende analyses, dus jullie kunnen zelfstandig een oordeel vellen over de juistheid van de berekende werkelijke inkomsten.

Technocraat: Van belang is het resultaat van de analyses goed voor ogen te houden, daarom volgt hierna het cijfermateriaal anders gepresenteerd.

 

Begrotingsrubrieken

Begrotingswet

2011

Realisatie

Regering BA

Pessimistische

Scenario

Neutrale

Scenario

Optimistische

Scenario

 

 

 

 

 

 

Staatsontvangsten

2.911.901.000

3.805.600.000

4.603.911.000

5.089.654.000

5.821.255.000

 

 

 

 

 

 

Staatsuitgaven

3.246.316.000

3.551.100.000

2.798.856.000

2.798.856.000

2.798.856.000

 

 

 

 

 

 

Overheidssaldo

-334.415.000

254.500.000

1.805.055.000

2.290.798.000

3.022.399.000

 

Technocraat: Voor een goed begrip van de gepresenteerde data is het van belang te weten dat de verschillende scenario’s betrekking hebben op de vermoedelijke, werkelijke, inkomsten van de staat los van de substantiële belastingfraude die men in Suriname pleegt.

Als in de calculaties rekening wordt gehouden met de werkelijkheid (dus inclusief de omvangrijke belastingfraude) dan moeten jullie oordelen dat zelfs de in de optimistische scenario gepresenteerde cijfers een voorzichtige inschatting van de onvolledige realiteit voorstelt. Met andere woorden: een overheidssaldo van meer dan SRD 3,0 miljard (subjectieve schatting is meer dan SRD 10 miljard) is zeer zeker gerealiseerd.

Technocraat: Er is in de verschillende scenario’s marginaal rekening gehouden met de belastingfraude van de burgers. Als een Surinaamse regering in staat zou blijken te zijn meer dan 80% van de belastingfraude tegen te gaan, dan zou het werkelijke overheidssaldo een overschot van meer dan SRD. 10 miljard op jaarbasis kunnen vertonen. Zie hier het bewijs dat de Wereldbank gelijk heeft wanneer het stelt dat Suriname feitelijk een zogenaamde ”Upper Middle Income Country” is geworden. Dat is een voorzichtige, subjectieve inschatting van de werkelijkheid zoals ik dat heb leren kennen. We moeten erkennen dat de omvang van de belastingfraude zich niet eenvoudig laat vaststellen. Dat het is vast te stellen, is esoterisch van aard.

Parrèsiast: De analyse en daaraan ten grondslag liggende bewijzen gecombineerd met de stelling van de Wereldbank moet de Surinaamse burger overtuigen dat het inkomen in Suriname een zeer grote omvang heeft. Het wordt niet eerlijk verdeeld (zeer grote inkomensongelijkheid bestaat) en de regering verzaakt haar plicht te zorgen voor een eerlijke herverdeling van het nationaal inkomen. Sterker nog, ze verzwijgen de staatsinkomsten!

Hoe lang willen jullie nog verblind blijven?

Wijze: Wie houden de verblinding in stand? Wat doen de vakbonden? Zou het kunnen zijn dat de vakbondsbestuurders onkundig zijn? Beseffen ze niet wat de stelling van de Wereldbank betekent? Zit nu in het getoonde onderzoek niet voldoende bewijs dat Suriname voor alle burgers een welvarend land behoort te zijn? Waarom willen jullie nog twijfelen? Het onderzoek en de Wereldbank zeggen overduidelijk dat jullie welvarend zouden moeten zijn. Alleen de praktijk laat een ander beeld zien? Houden jullie werkelijk van dit land? Of, houden jullie werkelijk van de bestuurders die dit land plunderen?

Technocraat: Onderstaand volgt een grafische weergave van de onderzoeksresultaten gerelateerd aan de realiteit.

Grafiek Scenario analyse Inkomsten Uitgaven 2011


Parrèsiast: De analyse van de Technocraat toont aan dat in 2011 een minimaal begrotingsoverschot van SRD. 1,8 miljard aanwezig behoort te zijn. Ik deel de mening van de Technocraat dat het veel realistischer is dat in 2011 de staatskas ten opzichte van 2010 extra gevuld moest zijn: minimaal met meer dan SRD. 3 miljard.

 Parrèsiast: De regering Bouterse-Ameerali heeft naar schatting sinds 12 augustus 2010 tot op heden een overschotsaldo van meer dan SRD. 8,0 miljard. Dat bewijs kan worden geleverd. Het is niet moeilijk, het onderzoek daartoe is te overzien. Het volk heeft het recht onderzoek daar naar te doen plaatsvinden. Hopelijk heeft het volk nu het inzicht verworven dat een onderzoek door de huidige Nationale Assemblee en de Rekenkamer van geen waarde zal blijken te zijn. Immers het allerhoogste staatsorgaan heeft gefaald in haar onderzoekverplichtingen aangaande de begrotingen. Niet alleen is het zowel onbewust onbekwaam (werkelijk ondeskundig) alsook bewust onbekwaam (pleegt retoriek vanwege de plicht mee te doen in het spel der misleiding van het volk), het is door haar handelingen onderdeel van het gepleegde bedrog.
Lees verder... Gebrekkige rapportage Regering BA