INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

Begrotingswet 2011 is vals

Figuur 2: De frauduleuze begrotingspraktijk rondom de begroting van 2011

 

Begroting 2011 wie het beste kan toveren

 

Parrèsiast: De begroting voor het fiscale jaar 2011 kent zeer bijzondere feiten. Neen, het kent onnatuurlijke feiten; begrotingspolitiek is verworden tot tovenarij. Laten we naar de feiten kijken die volgens de technocraat kunnen worden vastgesteld.

Technocraat: De regering BA heeft hard gewerkt om steeds weer een bevredigende begroting voor het jaar 2011 voor te stellen aan De Nationale Assemblee. De volgende opmerkelijke feiten komen naar voren:

1. Ex-minister Boedhoe heeft twee begrotingsvoorstellen ingediend. Zij nam voor de uitgaven te doen toenemen met 35 %. De inkomsten zouden een groei laten zien van 22%. Dat alles bij een gelijkblijvend Bruto Binnenlands Product. Dat nu is zeer opmerkelijk: toenemende overheidsuitgaven en -inkomsten bij een gelijkblijvende BBP. Dat is economisch beschouwd een verkondiging van een onbestaanbare (dus een niet-verdedigbare) economische relatie. Toenemende overheidsuitgaven veroorzaken altijd een toename van het BBP; bij consumptieve bestedingen treedt een korte termijn effect op, maar ook een langdurig effect kan optreden indien sprake is van overheidsinvesteringen. Bij ex-minister Boedhoe of in Suriname gaat deze economische wetmatigheid niet op.Zeer bevreemdend.

2. Minister Wijnerman is blijkbaar beter in het toveren. Bij haar (volgens het herziene begrotingsvoorstel na de 3e Nota van Wijziging) stijgen de uitgaven met 54 % ten opzichte van de ontwerpbegroting. Ten opzichte van de begroting van 2010 betreft het een stijging van 34 %. De ontvangsten zullen in 2011 ten opzichte van de begroting van 2010 een stijging laten zien van 27 %. We kunnen haar tovenarij betreffende het BBP niet vaststellen, omdat er geen herziene Financiële Nota 2011 is verstrekt bij de indiening van de 3e Nota van Wijziging (dat is op zich zelf beschouwd een ernstige verzaking van haar grondwettelijke taak). Het BBP wordt namelijk slechts in betreffend dossier vermeld, dat onderdeel behoort te zijn van een begrotingsvoorstel;

3. Het gedrag van de Rekenkamer spreekt voor zich. Deze blijkt door de bomen het bos niet meer te zien. In een apart onderdeel zal nader worden ingegaan op de werkzaamheden van de Rekenkamer.

BEGROTINGSWET 2011 IS NIET VOORAF GOEDGEKEURD

Parrèsiast: Een belangrijk detail betreft de zaak dat de begroting 2011 die door de President is bekrachtigd en als wet is afgekondigd, niet de begroting is die door De Nationale Assemblee op 19 juli 2011 is goedgekeurd. De regering heeft gedurende haar regeermacht onrechtmatig gehandeld. Ik spreek de verwachting uit dat jullie beseffen wat dat betekent. Alle contracten die door de regering zijn afgesloten missen, juridisch beschouwd, de beoogde rechtsgevolgen omdat de regering geen beschikkingsbevoegdheid heeft verkregen doordat het een niet-goedgekeurde begroting als wet heeft bekrachtigd en afgekondigd.

Parrèsiast: Dus de begrotingswet 2011 is niet door De Nationale Assemblee goedgekeurd. Sterker nog, volgens de regering BA is de begrotingswet van 2011 gelijk aan het begrotingsvoorstel dat tot stand zou zijn gekomen na indiening van de 2e Nota van Wijziging. Dat begrotingsvoorstel wordt door de regering in de Financiële Nota 2012 en van 2013 als de begrotingswet gezien. Hoogstwaarschijnlijk heeft het gepleegde bedrog ook bij de regering BA tot dwalingen geleid. Tot op heden heeft geen enkele staatsorgaan deze materiële ”fout” vastgesteld. Zie hier het bewijs dat alle staatsorganen en betrokken beleidsambtenaren onbewust onbekwaam zijn, of ze slapen. Of is er toch sprake van klaarblijkelijk bedrog van de zijde van alle staatsorganen en de meest betrokken ambtenaren.

Parrèsiast: Het feit dat de president een niet-goedgekeurd begrotingsvoorstel tot wet heeft bekrachtigd en afgekondigd, rechtvaardigt de conclusie dat de Staatsraad, De Nationale Assemblee, Het Planbureau, De Rekenkamer, de Centrale Bank van Suriname en alle overige ambtenaren betrokken in het begrotingsproces, onbewust onbekwaam zijn, ze slapen, of ze zijn kennelijk moedwillig bezig te zwijgen dan wel samen te spannen in het ontstane bedrog.

De Wijze: Denken jullie eens na, hoe kan het dat alle democratische instituties blijkbaar een handeling plegen en mede doen plegen dat er feitelijk toe leidt dat de conclusie kan worden getrokken dat de democratische instituties ineffectief zijn? Wijsheid is dat indien 90% (Constitutioneel Hof ontbreekt in Suriname, met excuses, dat nu is een onjuiste stelling ten aanzien van de Surinaamse realiteit; het is grondwettelijk wel voorzien alleen door de vermeende democratische politici nog niet bemand door rechters) van alle democratische instituties aanwezig zijn voor de realisatie van een optimale democratische rechtstaat, Suriname een bijna waarachtige democratie behoorde te zijn. Waarom dit nu niet het geval is blijkt volledig toe te schrijven aan het ontbreken van de politieke wil om dat dan ook te willen realiseren. De huidige politici zijn geen democraten, dat vinden jullie toch ook?

Parrèsiast: Dit overheidsbestuur wordt door de regering BA, naar het zich laat aanzien, als goed bestuur gekwalificeerd. Ze gaan er op prat economische ontwikkeling te realiseren. Ze vinden zich zelf zeer geweldig. De door hun gepropageerde, vermeende, voorspoedige economische ontwikkeling wordt als argument gebruikt om de nutteloze amnestiewet te rechtvaardigen.

Parrèsiast: Dat zij geen economische ontwikkeling realiseren, blijkt uit het feit dat de Rekenkamer heeft vastgesteld dat de regering BA gedurende het begrotingsjaar 2011 minder dan 44% (van het 2e begrotingsvoorstel van Wijnerman, dat dus niet door De Nationale Assemblee is goedgekeurd en dus ook geen begrotingswet was geworden) van de beleidsvoornemens tot uitvoering heeft gebracht (merk op dat meer dan 56% van de beleidsuitgaven niet zijn gepleegd, dus het is aannemelijk dat er een begrotingsoverschot aanwezig moet zijn, met andere woorden: de staatskas moet gevuld zijn met meer dan SRD. 2 miljard, we gaan hierna dit nog nader vaststellen).

Parrèsiast: Ze kunnen blijkbaar mooie voornemens verkondigen maar deze niet realiseren. Het is mijn voorlopig oordeel dat ze ondeskundig zijn. Niet-deskundigen kunnen geen plannen tot uitvoering brengen. Een nadere precisering van hun bekwaamheid is dat ze feitelijk onbewust onbekwaam zijn en bij bepaalde aspecten bewust onbekwaam zijn (voortvloeiend uit het loyaliteitsprincipe dat ze ogenschijnlijk in acht nemen). Dit nu moet als abject worden gekwalificeerd. Het ondergraaft de instandhouding van een democratische rechtsstaat.

Parrèsiast: Het feit dat hun beleidsrealisaties minder dan 44% was, leidt dan ook tot de conclusie dat de veronderstelde groei van het Bruto Binnenlands Product (54%) zoals door minister Wijnerman in De Nationale Assemblee is verdedigd door een beroep te doen op stellingen van het Planbureau, niet zal hebben plaatsgevonden. Dit gecombineerd met het feit dat sprake is van een inflatie van 17,7 % (het is in realiteit veel meer geweest; het ABS produceert onjuiste en onvolledige statistische cijfers nu ook blijkt dat gebruik wordt gemaakt van cijfers ontleend aan begrotingsvoorstellen bij de bepaling van het BBP, zie hierna) rechtvaardigt de conclusie dat er een economische krimp, ten gevolge van de substantiële inflatie en navenante afname van de koopkracht, zal hebben plaatsgevonden.

Dit is een belangrijke vooronderstelling bij de prognose van de verwachte ontwikkeling van de private en publieke schulden in Suriname.

Parrèsiast: Ik herhaal hierbij het feit dat de regering BA een begrotingswet heeft bekrachtigd en afgekondigd dat niet door De Nationale Assemblee is goedgekeurd. Dit feit rechtvaardigt ook de conclusie dat de Staatsraad al slapend blijkbaar haar advies (grondwettelijke taak zoals is vastgelegd in artikel 115 van de Grondwet) betreffende de goedgekeurde begroting heeft uitgebracht. Dus zowel De Nationale Assemblee alsook de Staatsraad blijken hun grondwettelijke taken niet uit te voeren. Zie hier het bewijs dat de democratische instituten niet effectief functioneren en daarmee de feitelijke instandhouding van een democratie ten dode hebben gedragen. De Surinaamse democratie bestaat niet omdat de instituten die het bestaan daarvan moeten bevestigen niet functioneren zoals grondwettelijk zou zijn voorgeschreven. Ik denk dat ik hiermee de gedachte bij jullie oproep dat Suriname feitelijk een bananenrepubliek is geworden, en dit dankzij de regering BA én ondanks haar sociaal contract.

[Cartoon: ’Hou van uw Land, ik heb het geld van het volk lief’]

Technocraat: Uit geen enkele publieke uiting is gebleken dat enige minister vastgesteld zou hebben dat zij blijkbaar een begrotingswet in handen hebben gekregen dat niet door De Nationale Assemblee is goedgekeurd. De Nationale Assemblee en de Staatsraad hebben het ook niet gezien. De deskundigen hebben het niet gezien, zelfs ene Robby Makka (een ”Nederlandse deskundige”, rechtsgeleerde), die zich als deskundige opwierp om een oordeel te vellen over het verslag van 2011 van De Rekenkamer. Robby Makka verwees op basis van zijn overwegingen het verslag wel naar de prullenbak. De media hebben evenmin deze kardinale fout, moedwillige fout, opgemerkt.

Lees verder... Nonsensicale Verslag Rekenkamer