INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

De schuldenproblematiek

De schulden van Suriname, op basis van de Wet op de Staatsschuld, laten het volgende verloop zien:

Uit het bovenstaande blijkt dat de regeringen structureel een toename van de schulden veroorzaken. Dat is hun invulling van ”goed bestuur”. Blijkbaar leidt de uitvoering van de begrotingen, impliciet de beleidsprogramma’s om een welvarend Suriname te realiseren, tot begrotingstekorten waarvoor zowel in het binnenland alsook in het buitenland steeds weer nieuwe schulden worden afgesloten. In de begrotingen van 2012 blijkt dat de Staat in totaal SRD 727.000.000 gaat lenen. Voor aflossingen is gemeld dat een bedrag van SRD 132.000.000 zal worden afgelost. Dat betekent dat eind 2012 de totale schuld zal zijn opgelopen tot ruim SRD 4,4 miljard. Jullie kunnen nu zelf tot het oordeel komen dat de Staatsschulden in 5 jaren zal zijn verdubbeld. Dit kan substantieel hoger worden omdat relatief veel buitenlandse schulden worden aangegaan en daardoor een valutarisico (toenemende opoffering van schaarse SRD’s vanwege de devaluatie van de eigen munt; Suriname blijkt veel bij China te lenen. De Amerikanen eisen al enkele jaren om een revaluatie van de Chinese munt. Dit zal China de komende jaren moeten doen, en dus zal Suriname meer SRD’s moeten opofferen om de Chinese schulden te kunnen voldoen) van belang wordt.

Parrèsiast: Het beleid inhoudende toenemende staatsschulden te veroorzaken lijkt mij onverstandig. De combinatie van frauduleuze begrotingen en substantiële toename van de schulden verhogen het risico van een faillissement. Dat dit risico als reëel moet worden gezien, is geen overdrijving van de feiten, bovendien zullen in het onderstaande meerdere feiten naar voren komen die de aannemelijkheid van een faillissement verklaren. Het gevaar van buitenlandse leningen (schulden in vreemde valuta) is daarin gelegen dat ingeval de Surinaamse Dollar nog meer zal devalueren - vanwege het hebben van een import economie, dus import inflatie blijft een belangrijke factor - als gevolg van frauduleuze begrotingen en toenemende binnenlandse inflatie, de Staat in een situatie terecht zal komen dat het op zal houden zijn betalingsverplichtingen na te komen, vooral ook omdat extra belastingheffing een versterking van de verslechtering van de economie zal veroorzaken. Argentinië heeft dit meegemaakt en de Zuid-Europese landen ervaren het nu ook. Gaat Venezuela, Cuba, Zambia, Nicaragua en of Guyana (de andere CARICOM-landen) financiële hulp aan Suriname verlenen? Als parrèsiast zijnde hoef ik geen ontkennende antwoord te geven. Blij dat jullie met mij meedenken. Ik stel dat zeer op prijs.

[Bronvermelding: Financiële Nota 2011 en 2012, Begroting Ministerie van Financiën, pagina 2 en het Jaarverslag 2011 van DSB Bank, pagina 22]

Hierna zal duidelijk worden dat de regering BA in 2011 feitelijk onbevoegd was beheersdaden te verrichten omdat de begrotingswetten (per ministerie wordt een begrotingswet opgemaakt en afgekondigd) die voor het fiscale jaar 2011 zijn afgekondigd niet gelijkluidend zijn met de door De Nationale Assemblee goedgekeurde begrotingsvoorstellen. Er zijn onjuiste begrotingswetten door de President bekrachtigd en afgekondigd. Een overduidelijk voorbeeld van een regering dat een ponêra politeia vormt. Ze zijn werkelijk ondeskundig.

Maatstaf: Niet alleen het Bruto Binnenlands Product

 Nu volgt eerst een analyse van de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Produkt (BBP) dat als benchmark wordt gebruikt voor de beoordeling van de daarvan afgeleide cijfers dan wel andere fiscaal-economische grootheden die daarmee samenhangen.

Een beoordeling op het niveau van het BBP is gegeven het feit dat het voortvloeit uit een ééndimensionaal meetmodel, op zichzelf beschouwd ontoereikend en is zeer zeker niet gelijk aan de hypothetische maatstaf van de zogenaamde Bruto Nationaal Geluk. Het volksbelang is niet alleen het verdienen of accumuleren van geld maar ook de waarborging van de vrijheid en meer nog de hogere norm ten grondslag liggende aan de delegatie van macht aan de staat, veelal uit het gezichtsveld verloren, namelijk het zorgdragen voor een optimale welzijn: gemakshalve als het "leuk" gevoel te omschrijven (zie Facebook, waarin je als individu jezelf laat kennen door op de button "vind ik leuk" te klikken). Dit houdt in termen vanuit de negatie redenerend, het zorgdragen van het vrij zijn van corruptie en het tegengaan van straffeloosheid, en vanuit de positiviteit redenerend het zorgdragen voor reële koopkrachtverbetering, maximalisering van de vrijheidsbeleving in ruime zin, rechtshandhaving en waarborging van de burgerrechten.