INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

De Wil van het Volk


De staatsbegroting is van wezenlijk belang voor een land omdat deze de grondslag vormt van voorgenomen goed bestuur (’good governance’). Dit goed bestuur heeft als doel welvaart en welzijn voor het gehele volk. Wanneer een regering onjuiste begrotingen tot wet verheft, leidt dit tot desastreuze gevolgen zoals te zien is in Griekenland, Italië en de landen waar de Arabische Lente zich heeft voorgedaan.

Ten behoeve van de vaststelling of sprake is van goed bestuur is een analyse gemaakt van de begroting op juistheid en volledigheid van de begrote inkomsten. Welnu, in deze website wordt jullie een analyse voorgehouden van het belangrijkste onderdeel van de begroting, namelijk de begrote staatsinkomsten, in het bijzonder (1) de begrote ontvangsten op grond van de Inkomstenbelasting, van (2) de staatsinkomsten uit Staatseigendommen (staatsbedrijven en aandelen van de Staat in ondernemingen, waaronder Staatsolie en Rosebel Gold Mines N.V) en van enkele (3) inkomensbronnen gegroepeerd onder de Indirecte Belastingen.

Na lezing van hetgeen naar voren is gebracht, kan een ieder concluderen dat de begrote inkomsten van de staat als onjuist en onvolledig behoren te worden gekwalificeerd. Met andere woorden: de begroting geeft een valse voorstelling van de ontvangsten. Hieruit volgt dat er geen sprake kan zijn van goed bestuur en dus ook niet van verhoging van welzijn en welvaart voor het gehele volk.

Niet alleen zijn de begrotingen onrealistisch, ook de door de regering vermelde realisaties van de inkomsten en uitgaven zijn onjuist en onvolledig. De combinatie van onrealistische begrotingen en valse realisaties zijn bewijzen van slecht bestuur.

Er is geen sprake van een sociaal contract zoals de president aan het volk heeft voorgehouden. Er is sprake van bedrog. DE WIL VAN HET VOLK IS GESCHONDEN! Het ligt nu aan jullie om dit bedrog - dat steeds grotere vormen aanneemt - te doen beëindigen. Lees verder... De parrhêsia

Inleiding

De Wil van het Volk De parrhêsia ofwel het vrijmoedig spreken over Suriname is bedoeld een weergave te geven van de feitelijke situatie van het overheidsbestuur, in het bijzonder het gedrag van de regering BA en De Nationale Assemblee inzake de opstelling en vaststelling van de begroting.Waarom Shell geen interesse in Sme maar wel in Frans Guyana?) B. Bauxiet C. Goud D. Hout E. Rijst, Bananen en Overige landbouw
lees verder

Relatie Volk en Regering

Suriname heeft voldoende te onderscheiden democratische instituties. Het probleem is niet een tekort aan instituties maar een gebrek aan effectieve instituties
Lees verder

Beautiful Suriname

Suriname is een Rijk Land A. Olie (Verleden, heden en toekomst, Waarom in Guyana en Frans Guyana wel Olievoorraden en in Sme niet? Feiten Sme heeft ook veel. Waarom Shell geen interesse in Sme maar wel in Frans Guyana?)
Lees verder

Begroting

In 2016: Faillissement van Suriname nabij? Een faillissement van Suriname in 2016 en toenemende armoede van het volk behoort tot een realistisch scenario.
lees verder

Amnestiewet

Verbazing? Welnee. Teleurstelling dat de dwaasheden in het Surinaams parlement zo omvangrijk waren
lees verder

Conclusie

SREFIDENSI en de wil tot ontwikkeling. Jazeker, jullie lot en ontwikkeling zelf ter hand nemen. Maar jullie wil daartoe is sinds 1975 onzuiver gevormd. De keuze voor het wisselende leiderschap heeft 37 jaren weinig positieve ontwikkeling laten zien.
Lees verder
camera slider joomla